<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16404634\x26blogName\x3dAsosiasi+Logistik+Indonesia\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://logistik.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://logistik.blogspot.com/\x26vt\x3d1864876647415419858', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, October 24, 2005

Re: [ALI] Izin Penggunaan Jetty

Pak Syamsul,
Izin-izin yang diperlukan untuk suatu jetty adalah, Izin Lokasi, Izin
Pembangunan dan Izin Operasi, sedangkan lembaga yang berwenang melakukan
survey atas kelayakan suatu Jetty mungkin Bapak dapat mencari informasi di
Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Departemen Perhubungan.
Sebenarnya harus dilihat dulu, Jetty yang Bapak maksud ini Jetty dalam
konteks Pelabuhan Khusus atau hanya Dermaga Untuk Keperluan Sendiri (DUKS)
aja?

Demikian semoga dapat membantu.

Deny
                                                                          
             "Syamsul Hidayat"                                            
             <syamsul@seapi.co                                            
             .id>                                                       To
             Sent by:                  indo_logistician@yahoogroups.com   
             indo_logistician@                                          cc
             yahoogroups.com                                              
                                                                   Subject
                                       [ALI] Izin Penggunaan Jetty        
             22/10/2005 01:14                                             
             PM                                                           
                                                                          
                                                                          
             Please respond to                                            
             indo_logistician@                                            
              yahoogroups.com                                             
                                                                          
                                                                          
Dear ALI'

Mohon bantuannya mungkin ada yang tau badan/perusahaa apa yang
mempunyai legalitas untuk melakukan survey atas kelayakan sebuah
Jetty, serta perizinan apa saja yang harus dimiliki oleh pemilik jetty.

Thanks,


Syamsul H


Asosiasi Logistik Indonesia [ALI]: "turut meningkatkan kualitas SDM
Indonesia di bidang profesi logistik dan sebagai wadah komunikasi industri
logistik di Indonesia" www.ali.web.id

"Friends of ALI are: Cipta Mapan Logistics"

Yahoo! Groups LinksAsosiasi Logistik Indonesia [ALI]: "turut meningkatkan kualitas SDM Indonesia di bidang profesi logistik dan sebagai wadah komunikasi industri logistik di Indonesia" www.ali.web.id

"Friends of ALI are: Cipta Mapan Logistics"
YAHOO! GROUPS LINKS
Google